Đề ôn tập môn Ngữ văn (Ngày 06/04/2020)

    1. Đề Văn 6, ngày 6_4_2020.docx

    2. Đề Văn 7, ngày 6_4_2020.docx

    3. Đề Văn 8, ngày 6_4_2020.docx

 Đề ôn tập môn Ngữ văn (Ngày 02/04/2020)

    1. Đề Văn 6, ngày 2_4_2020.docx 

    2. Đề Văn 7, ngày 2_4_2020.docx 

    3. Đề Văn 8, gày 2_4_2020.docx

Đề ôn tập môn Ngữ văn (Ngày 30/03/2020)

    1. Đề Văn 6, ngày 30_3_2020.docx

    2.  Đề Văn 7, ngày 30_3_2020.docx

   3.  Đề Văn 8, ngày 30_3_2020.docx

Đề ôn tập môn Ngữ văn (Ngày 23/03/2020)

    1. Đề ôn tập Văn 6, ngày 23-3-2020.docx

    2.  Đề ôn tập Văn 7, ngày 23_3_2020.docx 

    3. Đề ôn tập Văn 8, ngày 23_3_2020.docx

 

Đề ôn tập Môn Ngữ Văn  (Ngày 16/3/2020)

     1. Đề ôn tập Văn 6, ngày 16_3_2020.docx 

     2. Đề ôn tập Văn 7, ngày 16_3_2020.docx 

     3. Đề ôn tập Văn 8, ngày 16_3_2020.docx

 

Đề ôn tập Môn Ngữ Văn  (Ngày 12/3/2020)

     1. Đề Văn 6 ngày 12_3_2020.docx 

     2. Đề Văn 7, ngày 12_3_2020.doc 

     3. Đề Văn 8 ngày 12_3_2020.docx