Đề ôn tập Tiếng Anh (Ngày 02/04/2020)

     1. Anh 6 ngày 2_4_2020.docx 
     2. ANH 7-02-4-2020.docx

     3.  ANH 8- 2-4-2020.docx 

     4. Anh 9 ngày 2_4_2020.docx

 

Đề ôn tập Tiếng Anh (Ngày 30/3/2020)

    1. Anh 6_30_3_2020.docx

     2.  ANH 7_30_3.docx 

     3. ANH 8_30_3.docx 

     4. Anh 9_30_3_2020.docx