Đề ôn tập môn Toán (Ngày 07/04/2020)

      1. Toan 6_ De 7_ mua COVID_ ngay 04-4.pdf

      2.  Toan 7_ De 7_ mua COVID_ ngay 04-4.pdf

      3.  Toan 8_ De 7_ mua COVID_ ngay 04-4.pdf

     4.  Toan 9_ De 7_ mua COVID_ ngay 04-4.pdf

 

 Đề ôn tập môn Toán (Ngày 01/04/2020)

   1. Toan 6_ De 6_ mua COVID_ ngay 01-4.pdf 

   2. Toan 7_ De 6_ mua COVID_ ngay 01-4.pdf 

   3. Toan 8_ De 6_ mua COVID_ ngay 01-4.pdf

   4.  Toan 9_ De 6_ mua COVID_ ngay 01-4.pdf

Đề ôn tập môn Toán (Ngày 17/3/2020)

   1. Toan 6_ De 2_ ngay 17-3.pdf 

   2. Toan 7_ De 2_ ngay 17-3.pdf 

   3. Toan 8_ De 2_ ngay 17-3.pdf

   4. Toan_9_De2_Mua COVID_Ngay 17-3.PNG